Istoricul și misiunea Departamentului de Lingvistică Română și Știință Literară

Departamentul Lingvistică Română și Știință Literară (DLRȘL) a fost constituit în octombrie 2015, în urma reorganizării Facultăți de Litere, prin fuziunea departamentelor Literatură Română și Teorie Literară și Limbă Română, Lingvistică Generală și Limbi Clasice. La ora actuală, reunește o parte din colectivul fostei Facultăți de Litere, facultate cu tradiții în învățământul superior din Republica Moldova, una din cele cinci care au stat la baza Universității de Stat din Moldova. Sute de cadre didactice, profesori de limba și literatura română din întreaga republică pot afirma cu îndreptățită mândrie că sunt absolvenţi ai Facultăţii de Litere a Universității de Stat din Moldova.

Departamentul constituie un prestigios centru de cercetare ştiinţifică în domeniul filologiei, aici activând profesori cu vocație, nume de referință în domeniu, cunoscute în republică și peste hotarele ei.

Actualmente, corpul academic al departamentului se constituie din 21 de cadre științifico-didactice, dintre care: 1 profesor universitar; 13 conferențiari și 7 lectori, inclusiv 13 doctori și 2 doctori habilitați în filologie. Colectivul este unul consolidat și se remarcă printr-o înaltă ținută intelectuală, asigurând un climat favorabil predării și învățării de calitate.

DLRȘL se înscrie armonios și în structura noii Facultăți de Litere, răspunzând cerinţelor actuale ale unei societăţi în plină dezvoltare și oferind în continuare tinerilor posibilităţi de formare profesională.

DLRȘL are drept misiune formarea cadrelor didactice pentru învățământul preuniversitar și universitar,  a cercetătorilor în domeniul filologic, specialiști de înaltă calificare competitivi pe piața națională și internațională a muncii.

DLRȘL are în gestiunea sa patru programe de studii superioare de licență:

0232.1 Limba şi literatura română (cu frecvență la zi și frecvență redusă)

0114.8 Limba şi literatura română (cu frecvență la zi și frecvență redusă)

0114.8/0114.10 Limba şi literatura română şi limba engleză (cu frecvență la zi)

0114.8/0114.10 Limba şi literatura română şi limba franceză (cu frecvență la zi),

un program de master profesional – Limbă, literatură și civilizație românească (120 credite)  și Școala doctorală de studii lingvistice și literare.

Membrii DLRȘL asigură și predarea disciplinei Tehnici de comunicare în limba română la alte facultăți.

În cadrul Universității de Stat din Moldova, DLRȘL constituie nucleul care asigură valorificarea și valorizarea patrimoniului național, continuitatea și dezvoltarea tradițiilor noastre culturale, precum și înscrierea acestora în circuitul valorilor europene. DLRȘL este și un reper al vieții culturale. Aici se desfășoară întâlniri cu oameni de cultură, se organizează ateliere de creație.

Membrii Departamentului Lingvistică Română și Știință Literară

CAZACU-ȚIGAIE Adriana, doctor în filologie, conferențiar universitar, decan al Facultății de Litere, specialist în teoria literaturii și istoria literaturii române a sec. XIX. Titular și al cursurilor: Antropologie culturală, Mircea Eliade și înnoirea prozei românești, Paradigme literare postbelice ș.a.

USATÂI Ludmila, doctor în filologie, conferențiar universitar, prodecan al Facultății de Litere, specialist de Literatură română veche, titular și al cursurilor: Teoria literaturii, Literatura română pentru copii, Scriitori de origine română în literaturile europene, Civilizație europeană și românească ș.a.

VARZARI Elena, doctor în filologie, conferențiar universitar, șef al departamentului, specialist de limba latină și limbă română, titular al cursurilor: Lexicul și gramatica limbii latine, Gramatica istorică, Sintaxa limbii române, Introducere în tehnica cercetării, Didactica limbii și literaturii române ș.a.

ARSENI-BOICENCO Angela, lector, titular al cursului Tehnici de comunicare în limba română.

BANARI Elena, lector, titular al cursului Tehnici de comunicare în limba română.

CEMÂRTAN Claudia, doctor în filologie, conferențiar universitar, specialist de limba latină, titular al cursurilor: Limba și cultura latină, Istoria limbii române, Semantică lexicală.

CONDREA Iraida, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, directorul școlii doctorale Studii lingvistice și literare, specialist în Sociolingvistică românească, titular și al cursurilor: Cultivarea limbii române, Semiotica numelui propriu în opera literară ș.a.

DODON Eugenia, doctor în filologie, conferențiar universitar, titular al cursurilor: Sintaxa limbii române și Probleme dificile de analiză gramaticală.

DOLGAN-CHITOROAGĂ Liliana, lector, titular al cursului Tehnici de comunicare în limba română.

FONARI Victoria, doctor în filologie, conferențiar universitar, titular al cursurilor: Literatura română postbelică, Literatura română comparată, Etica pedagogică, Etica și cultura profesională, Tradiție, experiment și inovație în literatura română interbelică.

GABURA Carolina, lector, titular al cursurilor: Literatură română interbelică, Naratologie, Poezie română modernă și de avangardă.

GALBEN Raisa, doctor în filologie, conferențiar universitar, titular al cursurilor: Introducere în lingvistică și Tehnici de comunicare în limba română.

GHERASIM Alexandra, doctor în filologie, conferențiar universitar, titular al cursurilor: Teoria discursului, Studiul textului, Morfologia limbii române.

GURĂU Larisa, doctor în filologie, conferențiar universitar, titular al cursurilor: Fonetica și ortografia limbii române, Curs practic de limba română, Redactarea textului în limba română.

JUNGHIETU Elena, lector, specialist de limbă și cultură neogreacă, titular al cursurilor  Limba și cultura latină, Introducere în lingvistică.

MANOLII Adela, doctor în filologie, conferențiar universitar, specialist de limbă și cultură neogreacă, titular al cursurilor: Filologie clasică, Lexicologia limbii române ș.a.

MAZNIC Silvia, doctor în filologie, conferențiar universitar, specialist de limbă latină și limbă română, titular al cursurilor: Limba și cultura latină, Cultura și limbile Europei ș.a.

MOLEA Viorica, doctor habilitat în filologie, conferențiar universitar, titular al cursurilor: Stilistica și cultivarea limbii române, Varietăți funcțional stilistice ale limbii române, Introducere în lingvistică, Lingvistică generală și romanică, Expresivitatea limbajului artistic.

ROTARI Dorina, doctor în filologie, lector, titular al cursurilor: Didactica limbii și literaturii române, Literatura română, sec. XIX, Convențiile operei literare, Modernitatea literaturii române: specific național și context european.

SOBOL Aliona, doctor în filologie, lector superior, titular al cursurilor: Introducere în lingvistică și Tehnici de comunicare în limba română.

STRAH Lidia, doctor în filologie, conferențiar universitar, specialist în predarea limbii române ca limbă străină.

Decan L.Usatîi, dr., conf.univ. +37367436655
Prodecan V.Moloșniuc, dr., conf.univ. +37367560080
Departamentul Lingvistică romanică și comunicare interculturală, șef I.Guțu, dr., conf.univ. +37367560082
Departamentul Lingvistică germanică și comunicare interculturală, șef V.Lifari, dr., conf.univ. +37367560079
Departamentul Lingvistică română și știință literară, șef E.Varzari, dr., conf.univ. +37367560197
Departamentul Traducere, interpretare și lingvistică aplicată, șef A.Grădinaru, dr., conf.univ. +37367560081

Adresa
Contacte
Toleranță zero corupției

Universitatea de Stat din Moldova 2022 © All Rights Reserved