Centrul Științific Didactic Literatură Universală și Comparată este una dintre subdiviziunile Facultății de Litere a Universității de Stat din Moldova. Dea lungul istoriei sale instituționale, Centrul a trecut prin mai multe etape și reorganizări administrative. Actualul Centru descinde din Catedra de Literatură Universală, care a fost înființată în data de 30 mai 1969, în cadrul Facultății de Filologie. În 1993, Catedra de Literatură Universală a fost transferată la Facultatea de Limbi Străine, care devine, în continuare, Facultatea  de Limbi și Literaturi Străine. Această reformă de ordin strategic a permis completarea statelor Catedrei cu specialiști din domeniul filologiei engleze, franceze, germane, spaniole și italiene, având drept  consecință specializarea acestora în literaturile naționale respective și predarea cursurilor de literatură engleză, germană, franceză, spaniolă și italiană în limbile corespunzătoare specializării. Începând cu 2014, Catedra de Literatură Universală își modifică statutul instituțional în Departament și obține titulatura de Literatură Universală și Comparată. În urma reunificării Facultății de Limbi și Literaturi Străine cu Facultatea de Litere (2019), Departamentul de Literatură Universală și Comparată capătă statutul instituțional de Centru Științific Didactic Literatură Universală și Comparată.

La Centrul Științific Didactic Literatură Universală și Comparată activează 8 profesori titulari: Sergiu Pavlicenco, doctor habilitat, profesor universitar, Tatiana Ciocoi, doctor habilitat, conferențiar universitar, Emilia Taraburca, doctor, conferențiar universitar, Natalia Sporîș, doctor, conferențiar universitar, Cristina Grossu-Chiriac, doctor, conferențiar, Veaceslav Filimon, magistru, lector-asistent, Cristina Babin-Bosîi, magistru, lector-asistent, Ana Gheorghiță, magistru, lector-asistent. În perioada 2011-2016 și 2018 – prezent, Tatiana Ciocoi, doctor habilitat, conferențiar universitar, ocupă funcția de șefă a Centrului Științific Didactic Literatură Universală și Comparată.

Ca subdiviziune a Facultății de Litere, Centrul Științific Didactic Literatură Universală și Comparată deservește programele de studiu ale Departamentelor de specialitate la ciclul I –licență și ciclul II – masterat. Cursurile fundamentale de literatură universală sunt ținute în limbile română și rusă, în funcție de specificul formațiunilor, iar cursurile de literaturi europene (engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană) sunt ținute în limbile străine respective.

Din 2004, când a fost instituit, la Universitatea de Stat din Moldova,  Consiliului  Științific Specializat D–30.10.01.06, în cadrul Centrului activează Seminarul Științific de Profil la specialitatea 622.02 – Literatura universală și comparată. La ședințele Seminarului Științific de Profil au fost discutate și promovate 7 teze de doctor habilitat și 16 teze de doctor în filologie. Sergiu Pavlicenco, doctor habilitat, profesor universitar, este coordonatorul științific al 14 teze de doctor și 1 teză de doctor habilitat, care au fost susținute în Consiliul Științific Specializat la specialitatea 10.01.06Literatura universală și comparată.

Cadrul tematic de cercetare include, în mare majoritate, problemele recente ale științei literare contemporane: tendințele simptomatice ale literaturii secolului XXI; postcolonialismul și postcomunismul; problema canonului literar și revizionismul cultural; literatura și noua geografie identitară; noile orientări și școli teoretice ale științei literaturii; teoria literară feministă și Gender Studies; teoriile empirice ale literaturii și poeticile cognitive; literatura și antropologia culturii; cercetări teoretice ale actului lecturii și relecturii. Scopurile urmărite de cercetătorii Centrului sunt următoarele: a racorda cercetarea literară la setul larg de probleme și soluții teoretice occidentale; a extinde modelul european de cercetare, bazat pe schimburile de opinii și interconexiunile disciplinare, asupra investigațiilor de ordin istoric-literar și analitic efectuate în cadrul Centrului.

Unul dintre obiectivele prioritare ale Centrului este extinderea și potențarea parteneriatelor și colaborărilor naționale și internaționale existente, printre care se enumeră: AUF, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea „A. Russo” din Bălți, ICR Chișinău, Institutul Moldova din Leipzig, Institutul de Romanistică al Universității din Viena, Institutul de Romanistică al Universității Humboldt din Berlin, Universitatea din Sibiu, Universitatea „A. I. Cuza” din Iași, Institutul de Filologie Română „B. P. Hașdeu” al AȘM, BNM, USM ș.a.

În 2011, profesorii Centrului Științific Didactic Literatură Universală și Comparată au înființat Asociația de Literatură Generală și Comparată din Moldova. O serie de personalități marcante ale științei și culturii din Republica Moldova (Elena Prus, Ion Plămădeală, AlionaGrati, Alina Tofan, Vladimir Beşleagă, Emilian Galaicu-Păun, Dumitru Crudu ş. a.) au devenit membri ai acestei Asociații, ale cărei scopuri sunt direcționate spre consolidarea domeniului literar în Republica Moldova prin intermediul dezbaterilor publice, atelierelor, proiectelor și acțiunilor de promovare a valorilor umaniste și a lecturii.

Tatiana Ciocoi, dr. hab., conf. univ.: Literatura universală din sec. XX (I, ȘE); Literatura franceză din sec. XX (TR); Capodoperele literaturii engleze (TR); Postmodernismul (ȘE); Postpoliticile și noua configurație a literaturii mondiale (ȘE); Traducere și interpretare literară (programul de master „Traducere și interpretare de conferințe”).

Sergiu Pavlicenco: dr. hab., prof. univ.: Literatura universală până în sec. XVI (ȘE); Literatura universală până în sec. XVI (TR); Literatura universală sec. XVII-XVIII (ȘE); Literatura universală sec. XVII-XVIII (TR); Literatura universală și spaniolă din sec. XIX (I, ȘE); Literatura universală și spaniolă din sec. XIX (II, ȘE); Literatura universală și spaniolă din sec. XX (I); Literatura spaniolă din secolul XX (II-XXI).

Emilia Taraburca: dr., conf. univ.: Literatura universală până în sec. XVI (ȘE); Literatura universală până în sec. XVI (TR); Literatura universală sec. XVII-XVIII (ȘE); Literatura universală sec. XVII-XVIII (TR); Literatura universală din sec. XIX (I, ȘE); Literatura universală din sec. XIX (II, ȘE); Literatura universală din sec. XIX (TR).

Cristina Grossu-Chiriac, dr., conf. univ.: Literatura universală până în sec. XVI (ȘE); Literatura universală sec. XVII-XVIII (ȘE); Literatura germană din sec. XIX (I); Literatura germană din sec. XIX (II); Literatura germană din sec. XX (I); Tendințe actuale ale romanului german contemporan.

Natalia Sporîș, dr., conf. univ.: Literatura universală până în sec. XVI (ȘE, Ru); Literatura universală până în sec. XVI (TR, Ru); Literatura universală sec. XVII-XVIII (ȘE, Ru); Literatura universală sec. XVII-XVIII (TR, Ru); Literatura universală din sec. XIX (I, ȘE, Ru); Literatura universală din sec. XIX (II, ȘE, Ru); Literatura universală din sec. XIX (TR, Ru), Literatura universală sec. XX (I, Ru); Postmodernismul (Ru).

Veaceslav Filimon, magistru, lector: Literatura engleză din sec. XVI (ȘE); Literatura engleză din secolul XIX (I, ȘE); Literatura universală din sec. XIX (TR); Literatura engleză din sec. XX (I, ȘE); Literatura engleză din sec. XXI (ȘE); Capodoperele literaturii engleze (TR).

Cristina Babin-Bosîi, magistru, lector: Literatura universală până în sec. XVI (ȘE); Literatura universală până în sec. XVI (TR); Literatura universală sec. XVII-XVIII (ȘE); Literatura universală sec. XVII-XVIII (TR); Literatura universală și engleză din sec. XIX (I, ȘE); Literatura universală și engleză din sec. XIX (II, ȘE); Literatura universală din sec. XIX (TR); Literatura engleză din sec. XX (TR).

Ana Gheorghiță, magistru, lector: Literatura universală până în sec. XVI (ȘE); Literatura universală până în sec. XVI (TR); Literatura universală sec. XVII-XVIII (ȘE); Literatura universală sec. XVII-XVIII (TR); Literatura franceză sec. XIX (I, ȘE); Literatura franceză sec. XIX (II, ȘE); Literatura universală sec. XIX (TR); Literatura franceză sec. XX (I, ȘE); literatura franceză sec. XXI.

Adresa
Contacte
Toleranță zero corupției

Universitatea de Stat din Moldova 2022 © All Rights Reserved