Departamentul de Lingvistică romanică şi comunicare interculturală (DLRCI)

            Departamentul de Lingvistică romanica şi comunicare interculturală (DLRCI) a fost fondat la 1 iulie 2014 în baza Ordinului Nr.132 al rectorului USM, prin reintegrarea catedrelor de filologie franceză, spaniolă şi italiană, limbă franceză (LB). Aceste catedre s-au aflat la originea Facultății de Limbi Străine a USM (anii 1964-65), şi-au creat faima prin calitatea studiilor prestate şi a cercetărilor științifice merituoase, prin elaborarea primelor manuale pentru instituțiile superioare şi preuniversitare. Imaginea acestor catedre ţine şi de valoarea personalităților ce au stat la cârma  lor, ca Gr. Cincilei, Z. Radu, A. Macarov, V. Banaru, E. Bulgac, I. Guţu, respectiv I. Dumbrăveanu, Th. Balaban, A. Roşca şi E. Andreev, E. Pavel, A. Lenţa, E. Axenti, S. Moraru, L. Zbanţ.

            Lingvistica franceză a cunoscut bogate tradiții științifice prin funcționarea școlilor de cercetare şi pregătirea doctorilor în filologie de către savanții Gr. Cincilei (14), V. Banaru (16), A. Bondarenco (3), A. Lenţa (2), I. Guţu (1). La etapa contemporană continuitatea științifică este asigurată şi prin publicații în culegeri naționale şi internaționale, prin organizarea din 2001 a peste 15 colocvii şi conferințe cu participare internațională, prin publicarea şi lansarea Actelor acestor manifestări de anvergură. Au fost invitați zeci de savanți din lingvistica francofonă şi universală, deveniți Membri de Onoare ai DLRCI, ca J.-M. Adam, Fr. Rastier, C. Kerbrat, J. Moeschler, H. Walte ş.a., cercetătorilor G. Kleiber şi S.M.Ardeleanu fiindu-le atribuit titlul de Doctor Honoris Causa USM.

            Filologia spaniolă şi italiană a pregătit specialiști de înaltă ținută academică. Școala științifică de romanistică a profesorului I. Dumbrăveanu a format 7 doctori în filologie, a publicat lucrări valoroase (dicționare, manuale, curricula, monografii etc.) atât în ţară, cât şi peste hotare, iar conducătorul științific a fost decorat cu Ordinul Gloria Muncii şi Steaua Italiei în grad de Cavaler.

            În plan național, DLRCI a menținut şi a promovat colaborarea didactică cu diferite instituții, în primul rând cu ministerul de resort. A fost înalt apreciată de către Parlament şi Guvern contribuţia DLRCI la organizarea olimpiadelor republicane şi internaționale la limba străină, la susținerea lecțiilor publice şi a examenelor de bacalaureat, la pregătirea sesiunilor naționale de atestare la grad didactic. Profesorii DLRCI coordonează şi elaborează curricula şi manuale naționale şi internaționale, ghiduri şi programe la toate ciclurile de studii, participă la formări în didactica limbilor străine, sunt implementatori activi ai metodelor inovatoare de predare în sălile de curs.

            În plan internațional, DLRCI şi-a adus contribuția la aprofundarea relațiilor de colaborare cu ambasadele Franței, Spaniei, Italiei, cu AFM, AUF şi OIF, cu universități din România, Franța, Spania, Italia, Elveția, Macedonia de Nord, Albania, Bulgaria, Armenia, Ucraina, cu Institutul Cervantes din București. Cu sprijinul DLRCI au fost semnate memorandumuri şi acorduri de cooperare internațională între USM şi AECID, AUF, AFM. DLRCI este parte componentă a Rețelei Hispaniștilor din Europa Centrală, a proiectelor CEEPUS şi a celor francofone interuniversitare. Cercetătorii DLRCI au participat la congrese şi conferințe în Grecia, Ungaria, Austria, Slovacia, Spania, România. Profesorii DLRCI sunt experți științifici în cadrul Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, participă în comitetele de lectură ale revistelor internaționale şi în comitetele științifice ale conferințelor internaționale, publică articole în reviste şi culegeri internaționale, participă la concursuri de proiecte internaționale. Membrii DLRCI au realizat stagii profesionale în Spania, România, Franța, Elveţia, Rusia, Bulgaria, s-au manifestat ca profesori invitați pentru cursuri la licență/master şi ca formatori internaționali în Ucraina şi România. Studenții DLCRI participă activ la Conferința studențească și la atelierele științifice tematice, sunt permanent în mobilități academice în baza Acordului cu Universitatea din Geneva, Elveția, cu burse AUF în spațiul francofon, cu burse ERASMUS + în universitățile din Spania şi Italia.

            In plan cultural, DLRCI asigură formarea complexă a studentului în didactica limbii străine prin promovarea culturii și civilizației romanice, prin extinderea activităților francofone în spații extrauniversitare (biblioteci municipale, Casa de cultură USM, centre de agrement municipale), acordarea diplomelor nominale, a loturilor de carte și a subvențiilor financiare cu sprijinul AFM, AUF, APFM câștigătorilor de concursuri, participanților activi ai lecturilor banariene şi seratelor din cadrul Zilelor Francofoniei, Zilelor Hispanitătii, Zilelor bucătăriei italiene ş.a. Studenţii se manifestă la fel de activi în cadrul Facultății de Arte Frumoase a USM care le asigură o formare profesională complementară şi le permite evoluții artistice în țară şi peste hotare.

Numele/Prenumele

Gradul şi titlul ştiinţific Discipline predate
Guţu Ion

 

Doctor conferenţiar,

Şef de departament

 

Istoria limbii franceze

Semiotica

Etica pedagogică

Hermeneutica

Lexicologia

Comunicare mediatică şi interculturală

Moraru Lidia Doctor conferenţiar

 

Civilizaţia Franţei/ Civilizaţia ţărilor francofone

Lingvistica textului

Sociolingvistica

Moloşniuc Viorica

 

Doctor conferenţiar,

Prodecan

Didactica limbii franceze/Didactica gramaticii

Gramatica/Gramatica comparată/Gramatica funcţională

Comunicarea socială

Guţu Silvia Doctor lector

 

Stilistica  limbii franceze

Tehnologii de comunicare/TIC in predare

Managementul conflictelor interculturale

Didactica interculturalului

Enicov  Cristina Asistent universitar

 

Cultura Franţei

Sociolingvistica şi civilizatia franceză

Pragmatica textului

Tipologia textelor

Căpăţînă Oxana Asistent universitar

 

Semiotica textului francez

Terminologia de afaceri: traducere specializată

Pragmatica textului

Didactica textului

Lingvistica textului

Veste Lucia                         Doctorand,

asistent universitar

 

Lexicul textului francez şi Comunicarea orală

Gramatica şi Lexicul textului

Fonetica și Comunicarea scrisă

Semantica textului

Roşca Angela Doctor conferenţiar

 

Istoria limbii spaniole

Lexicologia

Studii lingvistice

Semiotica textului

Traducere specializata

Traducerea textelor

Etica profesionala

Porumb Tatiana                Doctor conferenţiar

 

Lexicologia limbii italiene

Istoria limbii

Civilizaţia Italiei

Traducerea  textelor

Mîrzac Laura     Asistent universitar

 

Stilistica limbii spaniole

Fonetica si lexicul textului

Lingvistica textului

Traducerea textelor

Semantica textului

Cebanu Cristina                Asistent universitar

 

Gramatica limbii spaniole

Traducerea textelor

Fonetica si gramatica

Romero Petidier Bàrbara Asistent universitar Fonetica si lexicul textului spaniol

Cultura Spaniei

 

Decan L.Usatîi, dr., conf.univ. +37367436655
Prodecan V.Moloșniuc, dr., conf.univ. +37367560080
Departamentul Lingvistică romanică și comunicare interculturală, șef I.Guțu, dr., conf.univ. +37367560082
Departamentul Lingvistică germanică și comunicare interculturală, șef V.Lifari, dr., conf.univ. +37367560079
Departamentul Lingvistică română și știință literară, șef E.Varzari, dr., conf.univ. +37367560197
Departamentul Traducere, interpretare și lingvistică aplicată, șef A.Grădinaru, dr., conf.univ. +37367560081
Adresa
Contacte
Toleranță zero corupției

Universitatea de Stat din Moldova 2022 © All Rights Reserved